Veelgestelde vragen

Deze pagina bevat veelgestelde vragen over de invoering van de vrachtwagenheffing.

1) Wat is vrachtwagenheffing?

Vrachtwagenheffing is de heffing per gereden kilometer die betaald gaat worden door Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens voor het gebruik van Nederlandse wegen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd tot het Europees minimum en het Eurovignet verdwijnt in Nederland en maakt plaats voor de vrachtwagenheffing.

2) Waarom stelt het kabinet een vrachtwagenheffing in?

Het kabinet wil dat Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Net als Nederlandse vrachtwagens nu in Duitsland, België en andere Europese landen vrachtwagenheffing betalen waar deze al is ingevoerd. 

Daarnaast wil het kabinet de vervoerssector stimuleren om te kiezen voor schonere vrachtwagens en efficiënter vervoer. Hoe meer kilometers vrachtwagens rijden, hoe meer heffing ze betalen. Maar hoe schoner en hoe lichter de vrachtwagens zijn, hoe minder ze moeten betalen. Door middel van het terugsluizen van de netto-opbrengst wordt geïnvesteerd in innovatieve en duurzame maatregelen in de sector.

3) In welke Europese landen is er al een vrachtwagenheffing?

In deze landen is een vrachtwagenheffing al ingevoerd: België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland.

4) Welk tarief wordt gehanteerd voor de vrachtwagenheffing?

Dat is afhankelijk van het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe minder er moet worden betaald. De tarieftabel is te vinden in artikel 7 van het conceptwetsvoorstel. Gemiddeld moet er € 0,149 per kilometer worden betaald.

5) Op welke wegen gaat de heffing gelden?

De vrachtwagenheffing zal gelden op vrijwel alle snelwegen en, op basis van onderzoek en overleg met provincies, gemeenten en waterschappen, op een aantal N-wegen en gemeentelijke hoofdwegen om uitwijkend vrachtverkeer te voorkomen.
Zie ook: wegenkaart en wegenlijst in het conceptwetsvoorstel.

6) Hoe werkt het systeem van de vrachtwagenheffing?

Er zal worden gewerkt met boordapparatuur in de vrachtwagen die met behulp van een satellietnavigatiesysteem (dat wil zeggen plaatsbepaling per satelliet) registreert hoeveel kilometers de vrachtwagen op welke wegen rijdt. Toldienstaanbieders zullen zorgen voor registratie, inning en afdracht van de vrachtwagenheffing. Zie ook het animatiefilmpje over vrachtwagenheffing.

7) Wanneer wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd?

De invoering van de vrachtwagenheffing zal niet eerder dan in 2024 plaatsvinden. Deze planning zal nog nader worden geconcretiseerd op basis van de verdere uitwerking van de uitvoering. 

8) Hoeveel geld levert de vrachtwagenheffing op jaarbasis op?

Op jaarbasis worden de inkomsten van de vrachtheffing geschat op ongeveer € 600 miljoen. Hiermee worden de systeemkosten en de gederfde inkomsten door het verlagen van motorrijtuigenbelasting, accijnsderving op brandstof en het verdwijnen van het Eurovignet in Nederland betaald. De netto-opbrengst wordt benut voor het verduurzamen en innoveren van de vervoerssector.

9) Geldt het principe van 'de vervuiler betaalt' voor de vrachtwagenheffing?

Ja, er wordt betaald per gereden kilometer. Dus hoe meer kilometers er worden gereden, hoe meer heffing er moet worden betaald. Ook geldt hoe schoner en hoe lichter de vrachtwagen, hoe minder heffing er betaald hoeft te worden.

10) Hoe wordt geïnd geld teruggesluisd naar de vervoerssector?

Vervoersbedrijven zullen merken dat motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd en het Eurovignet in Nederland wordt afgeschaft. Het overige geld, de netto-opbrengst, wordt gereserveerd voor duurzame en innovatieve maatregelen. Hiervoor wordt in nauw overleg met de sectorpartijen (evofenedex, TLN en VERN) een meerjarenprogramma opgesteld waarin deze maatregelen concreet worden gemaakt.

11) Wat gebeurt er met de motorrijtuigenbelasting?

De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt zo veel mogelijk verlaagd naar het Europese minimum zoals opgenomen in de Eurovignetrichtlijn.

12) Wat gebeurt er met het Eurovignet?

Het Eurovignet (ofwel de belasting zware motorrijtuigen) verdwijnt in Nederland. In Luxemburg, Denemarken en Zweden blijft het Eurovignet bestaan. 

13) Geldt de vrachtwagenheffing alleen voor Nederlandse vrachtwagens?

Nee. De heffing geldt voor zowel Nederlandse als ook buitenlandse vrachtwagens.

14) Wat betekent de vrachtwagenheffing voor de andere tolprojecten?

Vrachtwagens gaan niet dubbel betalen. Dus op de locaties waar tol moet worden betaald (zoals Westerscheldetunnel, Kiltunnel, Blankenburgverbinding en ViA15), is een vrachtwagenheffing dubbelop. Op die trajecten zal geen vrachtwagenheffing gelden.

15) Hoe zit het met de privacy?

De privacy van de bestuurder wordt geborgd omdat de AVG richtlijn wordt gehanteerd en gegevens niet langer zullen worden bewaard dan nodig is.