Veelgestelde vragen

Deze pagina bevat veelgestelde vragen over de invoering van de vrachtwagenheffing.

1) Wat is vrachtwagenheffing?

Vrachtwagenheffing is de heffing per gereden kilometer die Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens voor het gebruik van Nederlandse wegen gaan betalen. Bij invoering van deze vrachtwagenheffing wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens verlaagd tot het Europees minimum en de heffing van het Eurovignet wordt in Nederland stopgezet.

2) Waarom stelt het kabinet een op afstand gebaseerde vrachtwagenheffing in?

Het kabinet wil dat Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens gaan betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen. Net als Nederlandse vrachtwagens nu in Duitsland, België en andere Europese landen vrachtwagenheffing betalen waar deze al is ingevoerd. 

Daarnaast wil het kabinet de vervoerssector stimuleren om te kiezen voor schonere vrachtwagens en efficiënter vervoer. Hoe meer kilometers vrachtwagens rijden, hoe meer heffing ze betalen. Maar hoe schoner en hoe lichter de vrachtwagens zijn, hoe minder ze moeten betalen. Door middel van het terugsluizen van de netto-opbrengst wordt geïnvesteerd in innovatieve en duurzame maatregelen in de sector en worden deze actief gestimuleerd.

3) In welke Europese landen is er al een vrachtwagenheffing?

In deze landen is de vrachtwagenheffing al ingevoerd: België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië en Zwitserland. Ook Denemarken is bezig met de invoering van vrachtwagenheffing.  

4) Welk tarief wordt gehanteerd voor de vrachtwagenheffing?

Dat is afhankelijk van het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe minder er moet worden betaald. Gemiddeld moet er € 0,149 (prijspeil 2019) per kilometer worden betaald. De komende periode wordt de herziene Eurovignetrichtlijn nader uitgewerkt en zal het tarief gebaseerd worden op het gewicht en de CO2-emissies. Hiertoe zal een wijzigingswet worden opgesteld. De huidige tarieftabel is te vinden in de Wet vrachtwagenheffing.

5) Op welke wegen gaat de heffing gelden?

De vrachtwagenheffing zal gelden op vrijwel alle snelwegen en, op basis van onderzoek en overleg met provincies, gemeenten en waterschappen, op een aantal N-wegen en gemeentelijke hoofdwegen. Dit gebeurt om uitwijkend vrachtverkeer zoveel als mogelijk te voorkomen.
Zie ook: wegenkaart en wegenlijst in de Wet vrachtwagenheffing.

6) Hoe werkt het systeem van de vrachtwagenheffing?

Er zal worden gewerkt met boordapparatuur in een vrachtwagen die met behulp van een satellietnavigatiesysteem (dat wil zeggen plaatsbepaling per satelliet) registreert hoeveel kilometers een vrachtwagen op welke wegen rijdt. Toldienstaanbieders zullen zorgen voor registratie, inning en afdracht van de vrachtwagenheffing. Zie ook het animatiefilmpje over vrachtwagenheffing (versie 2022).

7) Wanneer wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd?

Op 14 september 2021 is het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing aangeboden aan de Tweede Kamer. Op 22 maart 2022 heeft de Tweede Kamer het wetsvoorstel aangenomen. Op 12 juli 2022 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing. Op 30 augustus 2022 is de Wet vrachtwagenheffing gepubliceerd in het Staatsblad. Inmiddels is de realisatie gestart. De Vrachtwagenheffing start naar verwachting in 2026. 

8) Hoeveel geld levert de vrachtwagenheffing op jaarbasis op?

Op jaarbasis worden de inkomsten van de vrachtheffing geschat op ongeveer € 800 miljoen. Hiermee worden de systeemkosten en de gederfde inkomsten door het verlagen van de motorrijtuigenbelasting, de accijnsderving op brandstof en het verdwijnen van het Eurovignet in Nederland betaald. De netto-opbrengst wordt benut voor het verder verduurzamen en innoveren van de vervoerssector.

9) Geldt het principe van 'de vervuiler betaalt' voor de vrachtwagenheffing?

Ja, er wordt betaald per gereden kilometer. Dus hoe meer kilometers men rijdt, hoe meer heffing men moet betalen. Ook geldt: hoe schoner en hoe lichter de vrachtwagen, hoe minder heffing men hoeft te betalen. Uiteindelijk gaat vrachtverkeer meer dan nu betalen voor het gebruik van de Nederlandse wegen..

10) Hoe wordt geïnd geld teruggesluisd naar de vervoerssector?

Transport en vervoersbedrijven zullen merken dat de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd en het Eurovignet in Nederland wordt afgeschaft. De netto-opbrengst wordt gereserveerd voor duurzame en innovatieve maatregelen. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stelt in nauw overleg met de vervoerspartijen (evofenedex, TLN en VERN) een meerjarenprogramma op waarin deze maatregelen concreet worden gemaakt.

11) Wat gebeurt er met de motorrijtuigenbelasting?

Bij de invoering van de vrachtwagenheffing wordt de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens zo veel mogelijk verlaagd naar het Europese minimumniveau, zoals opgenomen in de Eurovignetrichtlijn.

12) Wat gebeurt er met het Eurovignet?

Bij de invoering van de vrachtwagenheffing wordt de heffing van het Eurovignet (ofwel de belasting zware motorrijtuigen) in Nederland stopgezet. Het is in de Eurovignetrichtlijn niet toegestaan om gelijktijdig een gebruiksheffing en een op afstand gebaseerde heffing op dezelfde wegen te heffen. 

13) Geldt de vrachtwagenheffing alleen voor Nederlandse vrachtwagens?

Nee. De vrachtwagenheffing geldt voor zowel Nederlandse als buitenlandse vrachtwagens.

14) Wat betekent de vrachtwagenheffing voor de andere tolprojecten?

Vrachtwagens gaan niet dubbel betalen. Dus op de locaties waar tol moet worden betaald (zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel, de Blankenburgverbinding en de ViA15) betaalt men geen vrachtwagenheffing.

15) Hoe zit het met de privacy van de vrachtwagenbestuurder?

De privacy van de vrachtwagenbestuurder wordt geborgd, omdat de AVG richtlijn wordt gehanteerd en toegepast. Gegevens zullen niet langer dan nodig worden bewaard.