Veelgestelde vragen

Deze pagina bevat veelgestelde vragen over de invoering van de vrachtwagenheffing.

1) Wat is vrachtwagenheffing?

Vrachtwagenheffing is de heffing per gereden kilometer die betaald gaat worden door Nederlandse en buitenlandse vrachtwagens voor het gebruik van de Nederlandse wegen. De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd tot het Europees minimum en het Eurovignet verdwijnt en maakt plaats voor de vrachtwagenheffing.

2) Waarom stelt het kabinet een vrachtwagenheffing in?

Hoe meer kilometers de vrachtwagens rijden hoe meer heffing ze betalen en hoe schoner en hoe lichter de vrachtwagens, hoe minder ze moeten betalen. Het kabinet gaat ervan uit dat vrachtwagenheffing een stimulans is voor de sector om te kiezen voor schonere vrachtwagens en efficiënter vervoer. De opbrengst wordt geïnvesteerd in innovatieve en duurzame maatregelen in de sector.

Daarnaast wil het kabinet ook buitenlandse vrachtwagens laten betalen voor de kilometers die ze in Nederland rijden. Net als Nederlandse vrachtwagens dat nu doen in Duitsland, België en andere Europese landen, landen waar al een vrachtwagenheffing is ingevoerd.

3) In welke Europese landen is er al een vrachtwagenheffing?

In deze landen is een vrachtwagenheffing al ingevoerd: België, Duitsland, Hongarije, Oostenrijk, Polen, Rusland, Slowakije, Slovenië, Tsjechië, Zwitserland.

4) Welk tarief zal worden gehanteerd voor de vrachtwagenheffing?

Dat is afhankelijk van het gewicht en de uitstoot van de vrachtwagen. Hoe schoner en lichter, hoe minder er moet worden betaald. De tarieftabel is te vinden in artikel 7 van het conceptwetsvoorstel.

5) Op welke wegen zal de heffing gelden?

Op vrijwel alle snelwegen en, op basis van onderzoek en overleg met provincies, gemeenten en waterschappen, op een aantal N-wegen en gemeentelijke wegen om uitwijk te voorkomen. Het kaartje staat in de nota van toelichting van het conceptwetsvoorstel.

Zie ook: wegenkaart en wegenlijst

6) Hoeveel levert de vrachtwagenheffing op jaarbasis op?

Op jaarbasis worden de inkomsten van de heffing geschat op ongeveer € 600 miljoen. Hiermee worden de systeemkosten en de gederfde inkomsten door verlagen van motorrijtuigenbelasting, accijnsderving op brandstof en het verdwijnen van het Eurovignet in Nederland betaald en geïnvesteerd in het verduurzamen en innovatie van de vervoerssector.

7) Hoe werkt het systeem van de vrachtwagenheffing?

Er wordt gewerkt met een on-board unit in het voertuig die registreert hoeveel kilometers de vrachtwagen op welke wegen rijdt. Aanbieders van toldiensten zorgen voor registratie en inning van de vrachtwagenheffing.

8) Wanneer wordt de vrachtwagenheffing ingevoerd?

De invoering van vrachtwagenheffing staat gepland voor 2023. Dat lijkt ver weg, maar de ervaring uit andere landen waar de heffing al is ingevoerd leert dat dit een realistische termijn is voor het uitvoeren van de noodzakelijke stappen zoals het opstellen van beleidskader en wet, en het ontwerpen, aanbesteden, realiseren en testen van het systeem.

9) Hoe ziet de planning voor de komende vijf jaar er globaal uit?

De invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid in vier fasen:

  • Fase 1 (2018): vaststellen beleidsuitgangspunten in beleidskader (gereed)
  • Fase 2 (2019-2020): wetsvoorstel opstellen en voorbereiding uitvoering en terugsluis
  • Fase 3 (2021-2022): realisatie en testen systeem
  • Fase 4 (2023): invoering vrachtwagenheffing en uitvoering duurzaamheids- en innovatieagenda terugsluis

10) Kan de invoering van de vrachtwagenheffing niet veel sneller door gewoon het Belgische systeem te kopiëren?

Nee, voor de heffing is een wet nodig en er moet een heffingssysteem worden aanbesteed en gerealiseerd. Ervaringen in het buitenland (bijv. België) leert dat we deze tijd daar echt voor nodig hebben.

11) Geldt het principe van de vervuiler betaalt hier ook?

Ja, hoe schoner en lichter de vrachtwagen, hoe minder er betaald hoeft te worden.

12) Hoe wordt geïnd geld teruggesluisd naar de vervoerssector?

De motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens wordt verlaagd en het Eurovignet wordt in Nederland afgeschaft. Het overige geld wordt geïnvesteerd in duurzame en innovatieve maatregelen. Hiervoor wordt in nauw overleg met de sector een meerjarenprogramma gemaakt en uitgewerkt tot concrete maatregelen.

13) Wat gebeurt er met het Eurovignet?

Het Eurovignet in Nederland verdwijnt. In Luxemburg, Zweden en Denemarken blijft het Eurovignet vooralsnog.

14) Wat zijn de effecten van de vrachtwagenheffing op mobiliteit en duurzaamheid?

De verwachting is dat goederen over de weg efficiënter worden vervoerd en dat er ook een kleine verschuiving plaatsvindt naar vervoer per spoor en binnenvaart. Minder vrachtverkeer zorgt voor een ingeschatte Co2 reductie van 0,15 tot 0,2 megaton per jaar en minder uitstoot van fijnstof en NOx.

De inkomsten worden geïnvesteerd in verduurzamen en innovatie van de vervoerssector.

15) Wat betekent de vrachtwagenheffing voor de andere tolprojecten?

Vrachtwagens gaan niet dubbel betalen. Dus op de locaties waar tol moet worden betaald (zoals Westerscheldetunnel, Kiltunnel, Blankenburgverbinding en ViA15), is een vrachtwagenheffing dubbelop. Op die trajecten zal geen vrachtwagenheffing gelden.

16) Geldt de heffing alleen voor Nederlandse chauffeurs?

Nee. Zowel Nederlandse als ook buitenlandse chauffeurs gaan de heffing betalen.

17) Is er een mogelijkheid voor inspraak op de plannen over vrachtwagenheffing?

Ja. In de zomer van 2019 vond van 26 juni t/m 7 augustus de internetconsultatie plaats van het conceptwetsvoorstel. Aan de hand van de reacties op het conceptwetsvoorstel kunnen er veranderingen in het wetsvoorstel worden doorgevoerd.

18) Hoe zit het met de privacy?

De privacy van de bestuurder wordt geborgd omdat de AVG richtlijn wordt gehanteerd en gegevens  niet langer zullen worden bewaard dan nodig is.

19) Hoe wordt ervoor gezorgd dat negatieve effecten als gevolg van de vrachtwagenheffing, zoals uitwijkgedrag, worden beperkt?

De vrachtwagenheffing gaat gelden op nagenoeg alle snelwegen. Om te voorkomen dat vrachtwagens gaan omrijden over andere wegen als gevolg van de invoering van de vrachtwagenheffing is een aantal onderliggende wegen opgenomen in het heffingsnetwerk.