Verduurzaming en innovatie sector

De netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor verduurzaming en innovatie van de Nederlandse vervoerssector. De netto-opbrengsten zijn alle inkomsten van de vrachtwagenheffing min de kosten voor het systeem, de verlaging van de motorrijtuigenbelasting voor vrachtwagens, en de kosten voor afschaffing van het Eurovignet en de lagere accijnsinkomsten door de invoering van de vrachtwagenheffing.

Vrachtwagenheffing draagt zo bij aan een beter milieu, klimaatdoelstellingen en een schoon, snel, veilig en slim vervoer van goederen in Nederland.

Innovatie en verduurzaming van de transportsector

De terugsluis wordt gerealiseerd door de netto opbrengsten in te zetten voor innovatie en verduurzaming van de vervoerssector. De maatregelenpakket draagt daarmee bij aan klimaatdoelen. Ook wordt het toekomstig vervoerssysteem slimmer en duurzamer. Hiervoor wordt samen met de sector gewerkt aan een pakket van maatregelen die door de vrachtwagenheffing gefinancierd kan worden.

Opstellen agenda voor verduurzaming en innovatie samen met de sector

In de komende periode wordt bekeken welke ideeën en aandachtsgebieden nuttig en nodig zijn voor het innoveren en verduurzamen van de Nederlandse vervoerssector. En welke randvoorwaarden daarbij gesteld dienen te worden.   Hoofddoelen zijn daarbij: het bevorderen van een duurzaam vervoerssysteem en het bevorderen van een slim en innovatief vervoerssysteem.

In overleg met de sector zijn inmiddels als uitwerking van deze twee hoofddoelen drie subdoelen en zes bestedingsrichtingen benoemd:

Subdoel 1 - Verbeteren milieueffecten

  • verminderen van de uitstoot van fijnstof en stikstof
  • verminderen geluidsoverlast

Subdoel 2 - Reduceren CO2 uitstoot:

  • versnellen van de invoer van niet-fossiel rijden

Subdoel 3 - Optimaliseren logistieke keten:

  • verhogen veiligheid
  • bevorderen integraal ketenbeheer
  • organiseren stedelijke distributie

In 2019 zal de overheid samen met de transportsector werken aan de verdere uitwerking van deze subdoelen en bestedingsrichtingen in een gezamenlijke agenda voor verduurzaming en innovatie.