Aanpak programma

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is het Programma Vrachtwagenheffing ingericht. Dit programma zorgt voor het maken van de benodigde wetgeving, voor systeemontwikkeling en de implementatie hiervan, voor afstemming met de vervoerssector over het terugsluizen van de netto-opbrengst voor innovatie en verduurzaming, en voor de organisatie van de invoering van de vrachtwagenheffing in Nederland. Verschillende uitvoeringsorganisaties zullen straks zorgen voor de uitvoering van de heffing en de terugsluismaatregelen.

Het programma is verdeeld in 3 projecten waarbinnen gelijktijdig aan de bovenstaande zaken wordt gewerkt.

Drie projecten

  1. Beleid en Juridisch kader
  2. Stelselimplementatie
  3. Terugsluis

Ad 1) In het project Beleid en Juridisch Kader is het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing voorbereid. Zonder wettelijk kader kan er geen vrachtwagenheffing worden ingesteld in Nederland. In september 2021 is het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. Zij heeft het wetsvoorstel op 22 maart aangenomen.Op 12 juli 2022 heeft ook de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing.

Ad 2) In het project Stelselimplementatie wordt het systeem uitgewerkt waarmee de vrachtwagenheffing in de toekomst wordt geïnd. Dat gaat onder andere over de boordapparatuur in de vrachtwagens, over het handhavingssysteem, over de uitvoering van de heffing en welke uitvoeringsorganisatie(s) de inning, controle en handhaving gaan uitvoeren.

Ad 3) In het project Terugsluis wordt bekeken welke maatregelen belangrijk en noodzakelijk zijn voor het innoveren en verduurzamen van de vervoerssector. Dat gebeurt in goed overleg en in samenwerking met vertegenwoordigers van de vervoerssector. Op 21 september 2021 is daarvoor een Bestuursovereenkomst Terugsluis ondertekend met de vervoerspartijen evofenedex, Transport & Logistiek Nederland (TLN)  en VERN. Deze maatregelen worden opgenomen in een Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing.

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en andere belanghebbenden.

In nauw overleg met betrokkenen

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en met andere belanghebbenden. Zoals de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, provincies, gemeenten en waterschappen en met diverse organisaties die zich bezighouden met verkeersmanagement en verkeersveiligheid, duurzaamheid en milieu, informatieverwerking en privacy en toldienstverlening.

Realisatiefase na instemming Eerste Kamer

De realisatiefase bestaat uit twee belangrijke stappen. In stap 1 starten de voorbereidingen voor de diverse aanbestedingen en het aanbestedingstraject tot en met gunning. Deze stap vergt circa 1,5 tot 2 jaar.  Stap 2 richt zich op de realisatie van de (ICT) systemen en diensten, inclusief het testen hiervan. Hiervoor is circa 2 tot 2,5 jaar nodig. De Vrachtwagenheffing start na verwachting in 2026.