Aanpak programma

Binnen het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is een Programma Vrachtwagenheffing ingericht voor het maken van wetgeving, voor systeemontwikkeling en de implementatie ervan, voor het afstemmen met de vervoerssector over het terugsluizen van de netto-opbrengst voor innovatie en verduurzaming en het organiseren van de invoering van vrachtwagenheffing in Nederland. Verschillende uitvoeringsorganisaties zullen straks de uitvoering van de heffing en de terugsluismaatregelen ter hand nemen.

Het programma is verdeeld in 3 projecten waar gelijktijdig aan wordt gewerkt.

Drie projecten

  1. Beleid en Juridisch kader
  2. Stelselimplementatie
  3. Terugsluis

Ad 1) In het project Beleid en Juridisch Kader is het wetsvoorstel Vrachtwagenheffing voorbereid. Zonder wettelijk kader kan er geen vrachtwagenheffing worden ingesteld in Nederland. In september 2021 is het wetsvoorstel aangeboden aan de Tweede Kamer. 

Ad 2) In het project Stelselimplementatie wordt het systeem uitgewerkt waarmee de vrachtwagenheffing in de toekomst wordt geïnd. Dat gaat onder andere over de boordapparatuur in de vrachtwagens, over het handhavingssysteem, de uitvoering van de heffing en welke uitvoeringsorganisatie(s) de inning, controle en handhaving gaan uitvoeren.

Ad 3) In het project Terugsluis wordt bekeken welke maatregelen nuttig en nodig zijn voor het innoveren en verduurzamen van de vervoerssector. Dat gebeurt in goed overleg en in samenwerking met vertegenwoordigers van de vervoerssector. De maatregelen worden opgenomen in een Meerjarenprogramma Innovatie en Verduurzaming Vrachtwagenheffing.

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en andere belanghebbenden.

In nauw overleg met betrokkenen

Belangrijke keuzes binnen het programma worden besproken met de vervoerssector en met andere belanghebbenden. Zoals de wegbeheerders van Rijkswaterstaat, de provincies, gemeenten en waterschappen en met organisaties die zich bezighouden met verkeersmanagement en verkeersveiligheid, duurzaamheid en milieu, informatieverwerking en privacy en toldienstverlening.