Minister informeert Tweede Kamer over voortgang Vrachtwagenheffing

Minister Harbers heeft de Tweede Kamer een voortgangsbrief over Vrachtwagenheffing toegestuurd. In deze brief gaat hij in op de invoering van vrachtwagenheffing die naar verwachting start in 2026.

Op 1 januari 2023 is de Wet vrachtwagenheffing (gedeeltelijk) in werking getreden en is de realisatie van het heffingssysteem van start gegaan. Twee aanbestedingen die hiervoor nodig zijn zullen naar verwachting nog dit jaar starten.

Parallel aan de invoering van de vrachtwagenheffing wordt, in overleg met de vervoerssector, de terugsluis uitgewerkt. Daarbij wordt duidelijk hoe de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing worden ingezet voor het innoveren en verduurzamen van het wegvervoer. In dit kader informeert minister Harbers de Tweede Kamer over een roadmap die is opgesteld met als titel “Naar een emissieloze en innovatieve vervoerssector”.

Minister Harbers geeft verder aan dat de tarieven voor vrachtwagenheffing gebaseerd moeten worden op de CO2-uitstoot van een vrachtwagen. De aanleiding hiervoor is een aanpassing van de  Europese regelgeving. Dit vereist een wijziging van de Wet vrachtwagenheffing waarover de Tweede Kamer naar verwachting voor het einde van het jaar nader wordt geïnformeerd.

Het Adviescollege ICT-toetsing heeft een advies uitgebracht over de vrachtwagenheffing. IenW geeft in nauwe afstemming met de betrokken uitvoeringsorganisaties opvolging aan dit advies. Het advies bevat concrete aanknopingspunten voor een verdere optimalisatie van de aanpak voor de invoering van de vrachtwagenheffing. Ook zijn naar aanleiding van twee andere rapporten, een second opinion op de raming en een publiek-private comparator, optimalisaties doorgevoerd in de organisatie van de vrachtwagenheffing en de aanpak van de realisatie.

Hier vindt u de voortgangsbrief over de uitvoering van de vrachtwagenheffing.