Overleg met wegbeheerders over uitwerking vrachtwagenheffing

Op dit moment zijn de voorbereidingen voor het ontwikkelen van een beleidskader volop in gang. Een reeks van onderzoeken wordt uitgevoerd, er is overleg met de transportsector over de praktische aanpak van de heffing en over de wijze van de terugsluis van de gelden. Verder zijn er contacten met de andere wegbeheerders naast de Rijksoverheid (provincies, gemeenten en waterschappen). Voor hen is met name de keuze relevant voor de wegen waar een heffing moet worden betaald en tot welke effecten dat leidt.

Impact op gemeentelijk wegennet

Op 21 juni agendeerde de commissie Milieu, Energie en Mobiliteit van de VNG de vrachtwagenheffing. Na een presentatie richtte de discussie zich vooral op de effecten van de heffing op het gebruik van het gemeentelijk wegennet. Sluipverkeer, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit werden daarbij als aandachtspunten genoemd.

Wens voor lokaal maatwerk

Op basis van deze bijeenkomst heeft een standpuntsbepaling plaatsgevonden. Deze is terug te vinden op de site van de VNG. Gemeenten willen betrokken zijn in de bijsturing van het systeem: zij vinden dat lokaal maatwerk mogelijk moet zijn.

Brug bij A15 Rotterdam