Stimuleringspakket verduurzaming 2024-2025

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat heeft na overleg met de vertegenwoordigers van de vervoerssector (evofenedex, Transport en Logistiek Nederland (TLN) en VERN) het Stimuleringspakket 2024-2025 voor de innovatie en verduurzaming van de vervoerssector vastgesteld. Het pakket bevat verschillende subsidies die ondernemers helpen het goederenvervoer over de weg sneller te verduurzamen. In de begroting van het Mobiliteitsfonds is hiervoor 70 miljoen euro opgenomen voor 2024 en 100 miljoen euro voor 2025. Het parlement moet hier nog wel mee instemmen. Zodra de vrachtwagenheffing van start is zullen deze gelden vanuit de inkomsten van de vrachtwagenheffing worden terugbetaald. Meer informatie over het pakket is hier te vinden.

In 2026 voert Nederland een vrachtwagenheffing in. Net als in landen om ons heen betalen eigenaren van vrachtwagens dan een bedrag per gereden kilometer, op de snelwegen en een aantal provinciale en lokale hoofdwegen. Met de vrachtwagenheffing stimuleren we het gebruik van emissievrije vrachtwagens en het organiseren van efficiënter transport. De netto-opbrengst van de heffing gaat naar subsidies voor de verduurzaming en innovatie van het wegvervoer. Dit past bij de ambitie om het goederenvervoer voor 2050 CO2-neutraal te maken.

De afgelopen maanden is in overleg met de vervoerssector en in nauwe betrokkenheid van andere stakeholders een eerste concept-meerjarenprogramma voor de jaren 2026-2030 opgesteld (pm link meerjarenprogramma website ). Dit concept-meerjarenprogramma bevat een voorstel voor een pakket van subsidiemaatregelen die vanuit de netto-opbrengsten van de vrachtwagenheffing gefinancierd kunnen worden, de zogenaamde ‘terugsluis’. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de voortzetting van de al bestaande Aanschafsubsidieregeling Zero Emissie Trucks (AanZET), een subsidieregeling voor private laadinfrastructuur op bedrijventerreinen en een subsidieregeling voor de aanschaf van waterstofvrachtwagens en de aanleg van waterstof-tankinfrastructuur (SWiM).

Gelet op de motie Van Ginneken c.s, waarmee de regering wordt verzocht om te onderzoeken hoe voorfinanciering ter verduurzaming van de transportsector mogelijk kan worden gemaakt, is er ook een stimuleringspakket voor de jaren 2024-2025 opgesteld. Hiermee wordt voorkomen dat de stimulering van de verduurzaming tijdelijk onderbroken wordt. De eerder genoemde AanZET subsidieregeling, die gefinancierd wordt uit het Klimaatakkoord, eindigt namelijk dit jaar.

Van 17 juli tot en met 4 september 2023 heeft een internetconsultatie over dit concept-meerjarenprogramma 2026-2030 en dit stimuleringspakket 2024-2025 plaatsgevonden. De uitkomst van de internetconsultatie kunt u hier vinden. Op basis van deze uitkomsten en de gesprekken met de vervoerspartijen evofenedex, TLN, en VERN is het stimuleringspakket 2024-2025 definitief gemaakt. De inzet is het meerjarenprogramma 2026-2030 op Prinsjesdag 2024 te publiceren.

Het Stimuleringspakket 2024-2025 bevat vijf subsidieregelingen, die ondernemers ondersteunen om het vervoer van goederen over de weg sneller en haalbaar te verduurzamen. Hiervoor is In de begroting van het Mobiliteitsfonds 70 miljoen euro gereserveerd voor 2024 en 100 miljoen euro voor 2025.

Zodra de startdata van de subsidies bekend zijn, volgt informatie over waar en hoe ondernemers deze subsidies kunnen aanvragen.

Meer informatie: https://www.vrachtwagenheffing.nl - programma innovatie en verduurzaming vervoerssector